ZÁRUKA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

TATO PRAVIDLA PRO VRÁCENÍ A ZÁRUKU ZBOŽÍ VÁM POSKYTUJÍ URČITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE VŠAK MÍT I DALŠÍ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE MEZI JEDNOTLIVÝMI STÁTY LIŠÍ. SPOLEČNOST AMAZFIT NEBUDE, JINAK NEŽ JE POVOLENO ZÁKONEM, VYLUČOVAT, OMEZOVAT NEBO ODKLÁDAT DALŠÍ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ MÁTE DLE ZÁKONŮ DANÉ ZEMĚ. PRO SPRÁVNÉ POCHOPENÍ VAŠICH PRÁV SI PŘEČTĚTE ZÁKONY ZEMĚ, VE KTERÉ SE NACHÁZÍTE.

NA CO SE TATO ZÁRUKA VZTAHUJE?

ZÁRUKA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ (dále jen „Záruka“) společnosti Amazfit se vztahuje pouze na nové fyzické produkty značky Amazfit zakoupené na našem e-shopu nebo u autorizovaných prodejců (dále jen „Produkt“). Registrace produktu není pro využití této Záruky podmínkou, avšak plné funkčnosti některých Produktů značky Amazfit dosáhnete až jejich propojením s účtem v aplikaci Zepp. Chcete-li si být jisti, že je váš Produkt autentický a vztahuje se na něj naše Záruka, nakupujte prosím pouze přímo na našem e-shopu nebo u autorizovaného prodejce.

Tato Záruka ručí za to, že naše Produkty nebudou po dobu dvou (2) let od data zakoupení původním spotřebitelem, který si zakoupí nový a zabalený Produkt na e-shopu Amazfit nebo u autorizovaného prodejce, vykazovat vady materiálu či zhotovení (dále jen „Spotřebitel“ nebo „Vy“), („Záruční doba“). Tuto Záruku nelze postoupit ani převést na dalšího kupujícího Produktu.

JAKÉ JSOU NAŠE POVINNOSTI?

Pokud během Záruční doby budete chtít uplatnit nárok na záruční servis v souladu s touto Zárukou, společnost Amazfit dle vlastního uvážení provede jeden z těchto úkonů:

(i)               Produkt opraví za použití buď nových nebo použitých součástek, které odpovídají standardům kvality společnosti Amazfit;

(ii)             Produkt nahradí Produktem novým nebo renovovaným, jenž odpovídá standardům kvality společnosti Amazfit; 

Na veškeré opravené či nahrazené Produkty se vztahuje buď zbývající část Záruční doby původní Záruky anebo jsou chráněny Zárukou po dobu 90 dnů od obdržení potvrzení pro Spotřebitele o opraveném nebo nahrazeném Produktu (podle toho, která z těchto dvou možností trvá delší dobu).

JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP K ZÁRUČNÍMU SERVISU?

Před vyhledáním záručního servisu se prosím nejdříve podívejte na online nápovědu na stránce https://support.amazfit.com/en/. Pokud Produkt ani po využití této nápovědy nefunguje správně, kontaktujte prosím buď svého autorizovaného prodejce nebo autorizované servisní centrum společnosti Amazfit (podle toho, kde jste produkt zakoupili).

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE:  

Tato Záruka je omezena a nevztahuje se na tyto případy:

(i)               běžné opotřebení;

(ii)             kosmetické vady včetně (ale ne výhradně) například škrábanců, promáčklin a zlomeného plastu na portech, pokud chyba nenastala v důsledku vady materiálu nebo zhotovení;

(iii)           vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním, nehodou (včetně, ale ne výhradně v důsledku kolize, ohně, záplavy, zemětřesení nebo rozlití pití či pokapání jídlem), nedbalostí, zneužitím, změnou, přílišným namáháním, modifikací, nevhodnou nebo neautorizovanou opravou, instalací, rozvody či testováním, nevhodným skladováním, použitím s nevhodnými zařízeními, softwarem či službami;

(iv)            používání v nesouladu s technickou specifikací Produktu;

(v)             poškození zařízením od třetí osoby, se kterým byl Produkt použit;

(vi)            komerční využití nebo opětovný prodej;

(vii)          použití pro lékařské, zdravotní či léčebné účely; 

(viii)        funkce nebo výkonnostní parametry vztahující se k jakémukoliv softwaru či službám nad rámec běžného fungování Produktu dle technických specifikací Amazfit nebo doprovodné dokumentace Produktu;

(ix)          Produkt navrácen s odstraněnou, poškozenou či zfalšovanou etiketou (včetně sériového čísla Produktu) nebo s jinými změnami na něm provedenými (včetně neautorizovaného odstranění jakékoliv jeho součástky či vnějšího krytu).

Pro účely upřesnění (aniž by tímto byla limitována všeobecnost předchozích výjimek ze Záruky) je nutno uvést, že tato Záruka nezahrnuje žádné konkrétní záruky týkající se provozuschopnosti či nepřetržité dostupnosti, funkcí aplikací či online účtů týkajících se bezpečnosti dat nebo že jakýkoliv software, firmware či webová stránka bude fungovat nepřetržitě a bez závad. Tato limitovaná Záruka se nevztahuje na ztrátu dat, proto byste si data měli pravidelně zálohovat, zapisovat a/nebo tisknout. Tato Záruka se nevztahuje na náklady spojené s obnovou, odstraněním či instalací dat  S výjimkou případů uvedených v této Záruce společnost Amazfit nerozšiřuje žádné výslovné ani odvozené záruky nebo reprezentace Produktu ani softwaru či online služeb s ním spojených.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY MÁ TATO ZÁRUKA A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VÝHRADNÍ PLATNOST A PLATÍ MÍSTO VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK, OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNEK, AŤ UŽ ÚSTNÍCH, PÍSEMNÝCH, ZÁKONNÝCH, VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÍCH. SPOLEČNOST AMAZFIT V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁKONNÉ A IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ (ALE NE VÝHRADNĚ) ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A ZÁRUK NA SKRYTÉ VADY.

SPOLEČNOST AMAZFIT V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY (MIMO ROZSAHU VYŽADOVANÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY) NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV MIMOŘÁDNÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, REPRESIVNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY VČETNĚ (ALE NE VÝHRADNĚ) UŠLÉHO ZISKU A PŘÍJMU, ZTRÁTY DAT, NEMOŽNOSTI DALŠÍHO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ČI S NÍM SPOJENÉHO VYBAVENÍ, NÁKLADY NA NÁHRADNÍ ZBOŽÍ ČI NÁHRADNÍ VYBAVENÍ, NEMOŽNOST POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU V DOBĚ OPRAV NA NĚM VYKONÁVANÝCH, NÁROKY TŘETÍCH OSOB NEBO JAKÉKOLIV JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEDODRŽENÍ ČI ÚDAJNÉHO NEDODRŽENÍ TÉTO ZÁRUKY ZE STRANY SPOLEČNOSTI AMAZFIT NEBO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU BEZ OHLEDU NA FORMU KONÁNÍ (SMLOUVA, DELIKT NEBO JAKÁKOLIV JINÁ PRÁVNÍ TEORIE ČI TEORIE ROVNOSTI NÁKLADŮ).

PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA SMRT NEBO ÚJMU NA ZDRAVÍ Z NEDBALOSTI, NA ODPOVĚDNOST ZA PODVOD ČI ÚMYSLNÉ UVEDENÍ NEPRAVDIVÝCH INFORMACÍ NEBO JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA HRUBOU NEDBALOST ČI ÚMYSLNÉ NEPLNĚNÍ V ROZSAHU, V JAKÉM V URČITÉ JURISDIKCI NELZE PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TAKOVOU ODPOVĚDNOST OMEZIT NEBO VYLOUČIT. SPOLEČNOST AMAZFIT SE ZŘÍKÁ JAKÉHOKOLIV TVRZENÍ, ŽE BUDE V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY SCHOPNA OPRAVIT JAKÝKOLIV PRODUKT ZNAČKY AMAZFIT NEBO JEJ NAHRADIT BEZ RIZIKA ZTRÁTY INFORMACÍ V PRODUKTU ULOŽENÝCH.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Pokud bude některá z částí této Záruky shledána nezákonnou, nevymahatelnou či neplatnou, ostatní části Záruky zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Tato Záruka je sestavena v souladu s platnými zákony země, ve které byl Produkt značky Amazfit zakoupen, a podle nich se i řídí a vykládá. Žádný z prodejců, zástupců či zaměstnanců společnosti Amazfit nesmí tuto Záruku měnit, rozšiřovat nebo k ní přidávat dodatky.